Wzory wniosków

Wniosek o wszczęcie postępowania: DOC | PDF | generuj PDF
Wniosek o wszczęcie postępowania (roszczenia pracownicze): DOC | PDF | generuj PDF
Wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego: DOC | PDF | generuj PDF
Wniosek o podwyższenie alimentów: DOC | PDF | generuj PDF
Pełnomocnictwo: DOC | PDF

Objaśnienia:

  • Wierzyciel powinien wskazać swoje dokładne dane (adres, numer rachunku bankowego), w sprawach pracowniczych wierzyciel musi podać swój numer PESEL, NIP oraz adres Urzędu Skarbowego
  • W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz umocowanie osób go udzielających do działania w imieniu wierzyciela
  • Wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej danych pomocnych w identyfikacji dłużnika
  • We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Wniosek o wszczęcie lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.
  • Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.
  • Wierzyciel może wskazać wybrany przez siebie sposób lub sposoby egzekucji.