Wniosek o wszczęcie postępowania (roszczenia pracownicze)

Dane wierzyciela

Nazwisko i imię:

Adres (ulica i lokal):

Adres (kod pocztowy):

Adres (miejscowość):

Konto bankowe:

PESEL:

NIP:

Urząd skarbowy:

Dane dłużnika

Nazwa:

Adres (ulica i lokal):

Adres (kod pocztowy):

Adres (miejscowość):

PESEL:

NIP:

REGON:

Data urodzenia:

Przedkładam:

Wyrok/Postanowienie Sądu:

w:

Sygnatura akt:

z dnia:

o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:
1. Pretensji głównej (zł):

z odstetkami od dnia:

2. Kosztów procesu/klauzuli (zł):

3. oraz:

Proszę o wszczęcie czynności w zakresie:

- Ruchomości znajdujących się w:

- Wynagrodzenia/ Emerytury:

- Konta bankowego:

- Wierzytelności:

- Nieruchomości: